Aktualizacja Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ

Ministerstwo Energii ogłosiło aktualizację dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, stanowiącego Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jak tłumaczy resort aktualizacja polega na weryfikacji danych dla projektów już zawartych na Liście oraz zgłoszeniu propozycji nowych inwestycji do dofinansowania ze środków UE w ramach poddziałania 1.1.2: Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE, a także działań 1.4: Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oraz 7.1: Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, w ramach I oraz VII osi priorytetowej POIiŚ 2014 - 2020.

Termin nadsyłania zaktualizowanej listy lub zgłoszeń nowych projektów upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Przypominamy, że aktualizowana lista została przyjęta przez Ministerstwo Gospodarki w styczniu 2015 roku. Wartość przewidzianych do realizacji projektów z Listy z obszaru przesyłu energii elektrycznej przekracza 5,3 mld zł (30 projektów), z obszaru dystrybucji energii elektrycznej sięga prawie 5,4 mld zł (188 projektów). Na liście znalazło się też 23 projekty inwestycji w przesył gazu na łączną kwotę ponad 6,5 mld zł, 6 projektów z obszaru magazynowania gazu na łączną kwotę ponad 7 mld zł i 45 inwestycji w gazową sieć dystrybucyjną na kwotę prawie 3,2 mld zł.

Źródło: CIRE, 01.07.2016 r.